Newsletter – ochrana osobných údajov

Newsletter – ochrana osobných údajov
Prihlásením do newslettra návštevník webstránky súhlasí so spracovaním osobných údajov na
marketingové účely.
Odosielateľom a spracovateľom osobných údajov je Dominika Vašková, Severná 3840/18, 07101
Michalovce. IČO 50780042, DIČ 1122752631. Tel. 0949 402 235, e-mail: mxdartstudio@gmail.com.
Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra.
Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom
systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra.
Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže návštevník
kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o
odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe.
Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú
zverejnené.
Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá
zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, napríklad e-mailom.
Návštevník má právo získať od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa
spracúvajú v informačnom systéme odosielateľa. Návštevník má právo získať prístup k takýmto údajom
a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje
poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie
vrátane profilovania.
Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov návštevníkovi je bezplatné. Opakované poskytnutie
osobných údajov, o ktoré návštevník požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške
5€.
Návštevník môže od odosielateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré
sa týkajú návštevníka. Návštevník môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia
spracovania týchto údajov. Návštevník môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
Návštevník má právo, aby odosielateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak návštevník
namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho odosielateľovi overiť správnosť
osobných údajov.
Návštevník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol odosielateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Návštevník má právo preniesť tieto
osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na
ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.